Improstor

Novi sad - Serbia

Concert series of improvised and experimental music in Novi Sad.

Improstor, a space both cultural and virtual, is a created to represent music makers whose work leap out from the boundaries of certain musical genres and who repose on what we may roughly call improvisation, interactive performance, etc. Improstor’s intention, with sporadic musical concerts given by a range of different authors, is to introduce this fairly new musical tendency, that lacks no cultural merit, to people from this area. Almost any place can be used for a happening of this kind – a cultural club, a coffee-shop, a book store or an open air venue, where each individual with its creative potential and ideas, open for new experiences and experimenting, is welcome as an eventual participant in this improvised cultural nook called IMPROSTOR
 

Organizacija koncerata improvizovane i eksperimentalne muzike u Novom Sadu.

Improstor je kulturno-virtuelni prostor namenjen predstavljanju muzičkih stvaralaca koji svojim radom izlaze van okvira pojedinih muzičkih žanrova a čije delovanje počiva na onome što bi se najšire moglo izraziti pojmovima improvizacija, interaktivno muziciranje i sl. Svrha Improstora je da ovu relativno novu muzičku tendenciju s perspektivnim kulturnim potencijalom, predstavi kroz sporadične muzičke nastupe različitih autora te ovu delatnost odneguje i u ovoj sredini. Kao realan prostor za ova dešavanja može poslužiti bilo koje mesto – postojeći kulturni klubovi, kafei, knjižare i otvoreni prostori s adekvatnim ambijentom a svaki pojedinac sa sopstvenim kreativnim potencijalom i idejama otvoren za nova iskustva i eksperiment, dobrodošao je kao potencijalni učesnik ovog improvizovanog kulturnog kutka – IMPROSTORA!

Last change: Fri, 29/10/2021 - 12:41